תנאי שימוש

ברוכים הבאים,
התקנון כתוב בלשון זכר אך הוא פונה כמובן לכולי עלמא באופן שווה.

האתר מיועד לקבלת מידע ומשמש, בין היתר, ליצירת קשר בינך ובין בעלת האתר – חברת 360UP .

כניסתך לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. לפני השימוש באתר, אנא קרא תנאים אלה (“התנאים”) בעיון. חזקה על משתמש באתר ו/או יוצר קשר, כי הוא קרא את התקנון והבינו.

התנאים מהווים הסכם המסדיר את מערכת היחסים שבין 360 אפ לבין הגולש ו/או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש.ת” ).

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים, ללא מגבלה ו/או תנאי, הנך מאשר ומסכים לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם וכי הם גוברים על כל סיכום אחר בנוגע לשימוש באתר, ככל שישנו.

אין להשתמש באתר באופן אחר מתנאי השימוש באתר .

לצורך תנאים אלה: “המשתמש.ת” – הינו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

השימוש באתר

המשתמש מצהיר שגילו מעל 18 שנים והינו בעל כשרות משפטית להתקשר עם החברה עפ”י תנאים אלו.

החברה לא תשא בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבור לרשת האינטרנט ו/או תקלות חומרה ו/או תוכנה.

בעת שימוש באתר, על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

מובהר למען הסר ספק כי 360 אפ אינה מקנה למשתמש כל רשיון שימוש ו/או זכויות אחרות בחומרים ו/או בתכנים הכלולים באתר.

המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות באתר שאינן חוקיות ו/או בניגוד להוראות האתר ו/או החברה לרבות, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדות לאיסוף מידע או בדרך של חיקוי גולש רגיל, מניפולציות באתר לצורך כניסה לדפים פנימיים של האתר אליהם אין למשתמש גישה ישירה, העלאת תוכן, פרסום או ביצוע פעולות שאינן חוקיות ו/או שיש בהן כדי להפר קניין רוחני, פרסום לשון הרע, או פגיעה בפרטיותו של אחר. החברה תפעל משפטית כנגד כל המפר סעיף זה.

אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת פרטי המשתמש, לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת כי פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש לא ייחשפו כתוצאה מחדירה לא מורשית של אחר. בנסיבות אלה הלקוח/ משתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ונוטל את הסיכון על עצמו ואין ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו מחדירה לא מורשית כזו.

המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, בהתאם לפרטים שהוזנו ע”י המשתמש, חומר שיווקי, עדכונים, אישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התנאים והכל מבלי שהמסרים יחשבו למסרים שיווקיים אסורים ו/או מטרידים. להפסקת הדיוור יפנה המשתמש ו/או הלקוח לאתר והדיוור יפסק אליו עם קליטת בקשתו במערכת.

העדר אחריות; שימוש בחומרים

360 אפ אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להיעדר שגיאות בנתונים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לנתונים ו/או לנכונותם ו/או לשימוש עצמאי כלשהוא שיעשה בהם. 360 אפ רשאית לערוך שינויים בנתונים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. הנתונים באתר עשויים להיות לא עדכניים ו360 אפ אינה מתחייבת לעדכן את הנתונים באתר בכלל או בתדירות כלשהי.

לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים, ואולם מובהר בזאת כי אין 360 אפ מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 360 אפ אינה אחראית לכל תוצאה ו/או נזק שיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו. ההחלטה לגשת לאתר צד ג’ כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד. כאשר המשתמש עובר לקישורים הללו עליו לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תחול על 360 אפ ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בנתונים הכלולים באתר ו/או בכל אחד מאתרים אלה ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על החומרים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, והכל, על אף האמור בכל דין ו/או הסכם. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

זכויות קניין רוחני

360 אפ מתירה למשתמש לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, קול, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה המוצרים המוצעים על ידה באתר (ביחד “החומרים”) לשימוש אישי ופרטי בלבד, וזאת בתנאי שיפעל בהתאם לתנאים המצויים באתר, ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים ו/או בכל עותק שלהם.

ידוע למשתמש כי החומרים מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, יהא רשאי לשימוש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת בכתב של 360 אפ שניתנה לכך מראש.

כל עיצוב ו/או תצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של 360 אפ וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, ו/או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות לוגואים, גרפיקה ותמונות מהאתר, ללא אישור 360 אפ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, שיהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של 360 אפ.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, הינם רכושם הבלעדי של החברה.

הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, ו/או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של 360 אפ. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

פניה באמצעות האתר; מידע אודות משתמשים

על מנת ליצור קשר עם החברה עלייך להשלים את הליך ההרשמה באתר, ולהזין בטופס המיועד לכך את פרטיך האישיים לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל, טלפון ליצירת קשר וכיו”ב.

הנך רשאי לפנות לחברת 360 אפ באמצעות האתר. פרטים מזהים שתמסור בפנייתך יישמרו במאגר מידע של 360 אפ בהתאם לדרישות כל דין, אשר עשוי, בין היתר, לשמש לדיוור ישיר, שליחת מידע בדבר שירותי ו/או מוצרי ל360 אפ וכן מידע שיווקי ופרסומי. כל שימוש של 360 אפ בפרטיך המזהים שיוזנו על ידך ייעשה עפ”י הוראות כל דין.

הנך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני 360 אפ, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים ב-לינק “צור קשר”.

הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ”ב), כל מידע הנוגע לאחרים ולקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא

קישור לאתר

אינך רשאי ליצור קישורים ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור 360 אפ מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין. 360 אפ /או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל האתרים המכילים קישור לאתר זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם.

הגבלת גישה

360 אפ שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

הפרטים הנמסרים על המשתמש בעת השימוש באתר נשמרים במאגר המידע של האתר ובאחריות האתר (להלן: “המידע”)

האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע, יחד עם זאת ברור כי האתר חשוף לניסיונות פריצה על ידי האקרים.

במקרים בהם המידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או החברה ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של האתר ו/או החברה, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו הן במישרין והן בעקיפין.
השימוש במידע שנאסף על ידי האתר יעשה רק על פי מדיניות שמירת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

כללי

על תנאים אלה ועל האתר, לרבות השימוש בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז/העיר תל אביב.

360 אפ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, ותנאים אלה יחייבו אותך בכל עת.

תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין 360 אפ בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בין הלקוח ו/או המשתמש לחברה או כל מי מטעמה בהקשר לאתר ולהזמנות.

צור קשר

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים העמוד היעודי לכך באתר.